Privacy statement

PRIVACY STATEMENT INHAALCOLLECTE

Per 11 september 2020

1.WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Dit privacy statement heeft betrekking op de Inhaalcollecte. De Inhaalcollecte is een samenwerkingsactie tussen Stichting ReumaNederland, Longfonds & patiëntenorganisatie Stichting en de Nederlandse Hartstichting (hierna gezamenlijk: de “Gezondheidsfondsen”). De Inhaalcollecte is een alternatieve, gezamenlijke collecte die wordt georganiseerd door de Gezondheidsfondsen, omdat hun oorspronkelijke collectes niet door konden gaan vanwege de maatregelen in verband met Covid19. De Gezondheidsfondsen hebben hiervoor een gezamenlijke website: www.inhaalcollecte.nl (hierna: de “Website”). De Gezondheidsfondsen hechten grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die jij, als betrokkene, hebt. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). De Gezondheidsfondsen zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen.

2. HOE KUN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door de Gezondheidsfondsen, neem contact op met info@inhaalcollecte.nl .

3. VAN WIE VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens van personen waarmee we direct of indirect contact hebben. Voorbeelden zijn: onze collectanten, donateurs, bezoekers van onze website, personen die contact met ons opnemen, of personen waarmee we een relatie hebben of een relatie mee willen krijgen, zoals personen die interesse tonen in onze collecte.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Hieronder staat een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die we verwerken:

Categorieën persoonsgegevens Voorbeelden Identificerende gegevens en contactgegevens • Voorletters, Roepnaam, Tussenv. Achternaam, Geboortedatum, Geslacht • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres Betaalgegevens • Bankrekeningnummer • De naam die hieraan gekoppeld is Correspondentie • (E-mail-)correspondentie • Berichten die je aan ons verstuurt via sociale media Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website • Activiteiten op onze website • IP-adressen • Door middel van cookies verzamelde informatie (zie ook ons Cookie statement) • Gegevens over het apparaat waarmee je onze website gebruikt Openbare berichten over ons die je op internet achterlaat • Berichten op sociale media • Openbare profielgegevens van je sociale media account

5. HOE KOMEN WE AAN JE GEGEVENS?

De meeste gegevens ontvangen we omdat je die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat je doneert, omdat jij je aanmeldt als collectant, je inschrijft voor onze nieuwsbrief of omdat je met ons communiceert. Ook plaatsen we cookies waarmee we informatie kunnen verzamelen over je websitebezoek. Meer informatie hierover vind je in ons Cookie Statement. De Gezondheidsfondsen hebben zelf sociale media kanalen en kunnen op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.

6. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG?

Doel & grondslag Voorbeelden Om een relatie en overeenkomst met je aan te kunnen gaan Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst • Aanmelding als collectant • Reageren op berichten die je ons stuurt Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst • Om je donatie te verwerken • Collectes mogelijk maken en ondersteunen • Om het gebruik van de website mogelijk te maken • Om contact met je te onderhouden Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden Grondslag: toestemming • Versturen van een nieuwsbrief • Gebruik van cookies, zie ook ons cookie statement • Gebruik maken van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep Om overeenkomsten met leveranciers en andere partners aan te gaan Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst • Contact met je onderhouden Om onze website te kunnen verbeteren Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang • Het in kaart brengen van het gebruik van onze website, zie ook ons cookie statement Om de positie van de Gezondheidsfondsen en derden te beschermen Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang • Om rechten van intellectuele eigendommen te beschermen Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang • Het monitoren van IT-systemen • Om interne audits en onderzoeken te doen

7. AAN WIE VERSTREKKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Voor zover er persoonsgegevens onderling worden uitgewisseld tussen de Gezondheidsfondsen, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om een efficiënte en verantwoordelijke bedrijfsvoering te kunnen voeren. De Gezondheidsfondsen kunnen gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden op als verwerker voor de Gezondheidsfondsen en wij dragen er zorg voor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die als verwerker voor ons optreden hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van de Gezondheidsfondsen. Je gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten de Gezondheidsfondsen als we daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals toezichthoudende autoriteiten, omdat we een overeenkomst met je moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met je na te komen. Daarnaast verstrekken we je gegevens ook aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening.

8. GEVEN WIJ PERSOONSGEGEVENS DOOR NAAR ANDERE LANDEN?

Wij kunnen gebruikmaken van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Jouw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden..

9. HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens. Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor onderzoek. 1

10. WAT ZIJN JE RECHTEN?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens (zie hieronder). Als je hier meer informatie over wil of een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar info@inhaalcollecte.nl. - Recht om jouw toestemming in te trekken, indien wij jouw toestemming hebben gevraagd voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens; - Recht op inzage; - Recht op rectificatie indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn; - Recht op gegevenswissing indien persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is; - Recht op beperking van de verwerking indien je de juistheid van de persoonsgegevens die de Gezondheidsfondsen verwerken betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Gezondheidsfondsen; - Recht op dataportabiliteit; - Recht van bezwaar tegen verwerking of direct marketing. Je heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of jouw gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Tevens kun je specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing; - Recht op bezwaar en menselijke tussenkomst bij automatische besluiten; - Recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij de Gezondheidsfondsen via info@inhaalcollecte.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. HOE BESCHERMEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij je gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

12. WIJZIGINGEN

We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen aan dit privacy statement, stellen wij jou daarvan op de hoogte. Zo nodig vragen wij jouw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking.